Détails du sujet

lesson 3

--

Toutes les cartes

喜歡

Xǐhuān

to like


kàn

to watch, to read, to look at


電影

diànyǐng

movie


電視

diànshì

television, TV set


dōu

all, both


中國

zhōngguó

china, chinese


yǒu

to have, there is, there are


méi

not (have)


yào

to want


汽車

qìchē

automobile, car 


chē

vehicle, car


mǎi

to buy


好看

hǎokàn

to be good-looking 


可是

kěshì

but


guì

to be expensive


shū

book


日本

rìběn

Japan, Japanese


pen


德國

déguó

germany, german


報紙

bàozhǐ

newpapers


法文

fǎwén

french language 


F in france


法國

fàguó

france, french


wén

written language


英文

yīngwén

english language


中文

zhōngwén

chinese language 


華文

huáwén

chinese language 


德文

dé wén

german language


日文

rìwén

japanese language


東西

dōngxī

thing


dǒng

to know, to understand


liàng

measure word for transportation 


桌子

zhuōzi

desk


椅子

yǐzi

chair


māo

cat


gǒu

dog


腳踏車

jiǎotàchē


摩托車

mótuō chē

motorcycle


咖啡

kāfēi

coffee


可樂

kělè

coke


chá

tea


果汁

guǒzhī

juice


三明治

sānmíngzhì

sandwich


漢堡

hànbǎo

hamburger


熱狗

règǒu