Détails du sujet

lesson 9

--

Toutes les cartes

Zài

to be (at, in, on, etc.)


哪裡

nǎlǐ

where


road


圖書館

túshū guǎn

library


後面

hòumiàn

behind, back


hòu

after, behind


miàn

face, surface, side


大樓

dàlóu

big building, skyscraper


lóu

floor, story


in


裡面

lǐmiàn

inside


附近

fùjìn

nearby


jìn

to be near


書店

shūdiàn

bookstore


diàn

store, shop


外面

wàimiàn

outside


jiā

measure word for stores


那裡

nàlǐ


那麼

nàme


方便

fāngbiàn

to be convenient


suǒ

measure word for building


房子

fángzi

house


客廳

kètīng

living room


飯廳

fàntīng

dining rooom


那邊

nà biān

there, over there


biān

side


這邊

zhè biān

here, over here


旁邊

pángbiān

beside


jiān

measure word for rooms


剭子

wū zi

room


樓上

lóu shàng

upstairs

 


上面

shàngmiàn

above, up there


房間

fángjiān

room


小學

xiǎoxué

elementary school


be away from, apart from, separated from


yuǎn

to be far from


地方

dìfāng

place


the earth, land, soil


書房

shūfáng

study


樓下

lóu xià

downstairs


下面

xiàmiàn

under, below


桌子

zhuōzi

table


zhuō

table


書桌

shūzhuō

desk


椅子

yǐzi

chair


底下

dǐxia

underneath, below, beneath


前面

qiánmiàn

front, ahead


qián

front, forward, before


這裡

zhèlǐ

here


飯館兒

fànguǎnr

restaurant


商店

shāngdiàn

store