Details for a topic

Twanspò (transport)

--

All cards

Vwati

(vwah-tee)

Car


Bisiklèt

(be-see-klet) 

bicycle 


Avyon

(ah-vee-yon) 

plane 


Bòs

(bos) 

Bus


Twen

(twehn) 

train 


Kanmiyon

(kahn-me-yon) 

Truck


Moto

(mo-toe) 

motorbike 


Kannòt

(kahn-not)

Boat


Bato

(bah-toe) 

Ship


Élikopté

(eh-lee-cop-teh) 

helicopter 


Taksi

(tak-see) 

taxi


Do chouval

(dough shoe-val) 

horseback


biyè avyon

(bee-yeh Ah-vee-yon) 

plane ticket


Vòl

(vohl)  

flight


Voyaj

(voy-yahj)

trip/journey 


1. Ki lè vòl-mwen yé?

When is my flight?


2. Mwen ka kondwi vwati-a pou desann an vil

I can drive the car down to town


3. Sé péchè-a ka alé byèn lwen adan ti kannòt yo

The fisherman can go far away from the boats


4. Mon ka pwan bòs-la pou ay twavay

I can take the bus to work


Ay

shortened form of “alé” - to go